Je bent hier: Home > Belastingen > Bruto naar netto

Bruto naar netto loon

Brutoloon

Het brutoloon wordt afgesproken met de werknemer. Arbeiders worden per uur betaald, bediendes krijgen een wedde en worden één keer per maand betaald.

Belastbaar loon

Het belastbaar loon is het brutoloon verminderd met de RSZ werknemersbijdrage.

RSZ staat voor Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Van deze fondsen worden onder andere de uitkeringen voor werkloosheid, ziekte of pensioenen betaald. Voor werknemers bedraagt de RSZ bijdrage 13,07% van het brutoloon. Voor arbeiders wordt de 13,07% RSZ bijdrage berekend op 108% van het brutoloon.

De laagste lonen, bruto onder maximaal 2500 euro, krijgen een extra voordeel en moeten minder RSZ bijdrage betalen. Dit noemen we de 'werkbonus'. Het systeem werd bedacht om de laagste lonen een hoger nettoloon toe te kennen, zonder dat de werkgever een hoger brutoloon moet uitkeren.

Nettoloon

Het nettoloon is het belastbaar loon verminderd met de bedrijfsvoorheffing.

De bedrijfsvoorheffing is een voorschot op de uiteindelijk te betalen belasting, die uit de jaarlijkse belastingsaangifte zal blijken en waar de belastingschijven spelen. Werd er teveel bedrijfsvoorheffing afgehouden, dan zal je dit kunnen terug trekken van de belastingen. Werd er te weinig afgehouden, dan moet je belastingen bijbetalen.

Het bedrag van de bedrijfsvoorheffing is afhankelijk van de grootte van het belastbaar loon, of je getrouwd bent of niet, of je kinderen ten laste hebt enzovoorts. Doordat de persoonlijke gezinssituatie voor iedereen verschillend is kan het best zijn dat twee personen met een gelijk brutoloon toch een verschillend nettoloon ontvangen.

Bruto netto berekening

Brutoloon
- RSZ
= Belastbaar loon

Belastbaar loon
- Bedrijfsvoorheffing
= Nettoloon


Advertentie


Populair op FiWe.be